เลือกปี

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ KC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และการลาออกจากตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท

ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ KC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C (แก้ไข)

แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อ ครั้งที่2

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ KC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preferential Public Offering: PPO)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ KC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (แก้ไขประเทศที่จะไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 2)

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (E-EGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ KC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

ประกาศฉบับที่1/2565 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

©2024 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x