โครงสร้างเงินทุน
 
ณ 31 ธันวาคม 2559 ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว มีดังนี้
 
  ทุนจดทะเบียน    จำนวน 1,100,000,000 บาท
  ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 875,000,000 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 875,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     1 บาท
 
 
คณะกรรมการบริษัท
 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
 
 
1.
นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
 
2.
รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา กกรรมการอิสระ/กรรมการ
 
3.
นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
4.
นายบุญชัย ปริติวิชกานต์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 
5.
นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 
6.
นายวีระศักดิ์ แก้วหนู กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
 
7.
นายกิติสาร มุขดี กรรมการ และกรรมการบริหาร
 
8.
นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน กรรมการ/กรรมการบริหาร
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 
 
1.
นายสายัณห์ สตางค์มงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
2.
นายบุญชัย ปริติวิชกานต์ กรรมการตรวจสอบ
 
3.
นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการ ตรวจสอบ
 
 
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 
 
1.
นายวีระศักดิ์ แก้วหนู ประธานกรรมการบริหาร
 
2.
นายกิติสาร มุขดี กรรมการบริหาร
 
3.
นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน กรรมการบริหาร