โครงสร้างเงินทุน
 
ณ 31 ธันวาคม 2559 ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว มีดังนี้
 
  ทุนจดทะเบียน    จำนวน 1,100,000,000 บาท
  ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 875,000,000 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 875,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     1 บาท
 
 
คณะกรรมการบริษัท
 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
 
 
1.
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
 
2.
นายอดุลย์ เลาหพล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ
 
3.
นายชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
4.
นายสวงศ์ เศวตวัฒนา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 
5.
นายสันติ ปิยะทัต กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
 
 
1.
นายชาย วัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
2.
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ กรรมการตรวจสอบ
 
3.
นายอดุลย์ เลาหพล กรรมการตรวจสอบ
 
4.
นายสวงศ์ เศวตวัฒนา กรรมการตรวจสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x