โครงสร้างเงินทุน
 
ณ. 26 สิงหาคม  2548  ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว มีดังนี้
 
  ทุนจดทะเบียน จำนวน   1,100,000,000 บาท
  ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 875,000,000 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน    875,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท
 
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 225 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวน 225 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2548 แต่เนื่องจากสภาวการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย  บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเลื่อนการขายหุ้นเพิ่มทุนออกไปก่อน  หากสภาวการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอื้ออำนวยในปี 2549 บริษัทฯ ก็จะเพิ่มทุนในครบตามทุนจดทะเบียนต่อไป 
 
 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 15  มีนาคม   2548 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11  ท่าน ดังนี้
 
 
1.
นายเอกมล  คีรีวัฒน์   ประธานกรรมการ
 
2.
นายอภิสิทธิ์  งามอัจฉริยะกุล  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 
3.
นายสมชัย  วนาวิทย กรรมการ และกรรมการบริหาร
 
4.
นายสุนทร  อาจอำนวยวิภาส กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 
5.
นางสาววิไลพร  พันธุ์ศรีมังกร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 
6.
นายสุเมธ  เลิศตันติสุนทร   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 
7.
นายสมศักดิ์  งามอัจฉริยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
 
8.
นางสาวเพียงใจ  แซ่โง้ว   กรรมการ และกรรมการบริหาร
 
9.
นายธนกฤษณ์  งามอัจฉริยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
 
10.
นางสาวขวัญจิตร์  อุดมสุขนิรันดร กรรมการ
 
11.
นางเอกมณี  กุลจรัญชัย  กรรมการ
 
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ คือ นายสมชัย  วนาวิทย
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
 
 
1.
นายสุนทร  อาจอำนวยวิภาส ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
2.
นางสาววิไลพร  พันธุ์ศรีมังกร กรรมการตรวจสอบ
 
3.
นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการ ตรวจสอบ
 
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางไพลิน  เดชวรภัทร
 
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 15  มีนาคม  2548 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5  ท่าน ดังนี้
 
 
1.
นายอภิสิทธิ์  งามอัจฉริยะกุล ประธานกรรมการบริหาร
 
2.
นายสมชัย  วนาวิทย กรรมการบริหาร
 
3.
นายสมศักดิ์  งามอัจฉริยะกุล กรรมการบริหาร
 
4.
นางสาวเพียงใจ  แซ่โง้ว  กรรมการบริหาร
 
5.
นายธนกฤษณ์  งามอัจฉริยะกุล กรรมการบริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ณ  วันที่ 15  มีนาคม 2548  บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้
 
 
1.
นายอภิสิทธิ์  งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ
 
2.
นายสมชัย  วนาวิทย รองกรรมการผู้จัดการ
 
3.
นายสมศักดิ์  งามอัจฉริยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
 
4.
นางสาวจันทนี  พันธุ์ดี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
 
5.
นางสาวนิภาพร  นิมิตมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายงานการเงิน