ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ปี 2554
02.10.54
 

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ปี 2554

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการประรจำปี 2554 (แบบ ข)

Regulation on the Proposal of Agenda and Nomination of Director by Shareholders in the Annual General Shareholder
Meeting in Advance 2011

Form for Proposal of Agenda in the Annual General Shareholder Meeting 2011 (Form A)
Form for Nomination of Person to be Director 2011 (Form B)

 
 
       
 
 
บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
เคล็ดลับการตกแต่งบ้าน
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เกียรติประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ข่าวสารนักลงทุน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งงานว่าง
แบบฟอร์มสมัครงาน