ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ปี 2557
 

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2557

  • หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2557 ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557(แบบ ก.) ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการประจำปี 2557 (แบบ ข) ดาวน์โหลด