ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
 

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2552

  • หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด