ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 9 ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)_PDF ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)_Word ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)_PDF ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)_Word ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค. – Custodian)_PDF ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค. – Custodian)_Word ดาวน์โหลด