ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (E-EGM)
 

 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (E-EGM) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 5. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น(E-EGM) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (Proxy A) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy B) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Proxy C) ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x