ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM)
 

 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 6. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (Proxy A) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy B) ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Proxy C) ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x