ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 

 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 4. นิยามกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 8. เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x