ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)