ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญประชุม AGM 2563
 

 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (วาระที่ 1) ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (วาระที่ 6) ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)(วาระที่ 7) ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (วาระที่ 8) ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (วาระที่ 10) ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (วาระที่ 11) ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (วาระที่ 13) ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : นิยามกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x