ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 

 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การเสนอวาระเพิ่ม ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลเบื้องต้นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 • นิยามกรรมการอิสระ พร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ ก, ข และ ค ดาวน์โหลด
 • แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด