ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
  • ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  • หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
  • รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  • แผนที่ ดาวน์โหลด