ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 

  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  • ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
  • ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ดาวน์โหลด
  • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  • แบบหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
  • รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  • หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
  • รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  • แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด