ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้า
 

  • หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเสนอวาระและชื่อกรรมการ EN ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเสนอวาระและชื่อกรรมการ TH ดาวน์โหลด