ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ฉบับปรับปรุง