ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

4,371,014,517 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

3,613,536,044 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

3,613,536,044 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

1 บาท

คณะกรรมการบริษัท

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.อดุลย์ เลาหพล

กรรมการอิสระ

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

นายกานต์ พูลเกษร

กรรมการอิสระ

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต

กรรมการ

นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการ

นางวิชดา นิติภักดิ์

กรรมการ

ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

กรรมการ

ดร.รุจชรินทร์ ทองใหญ่

กรรมการ

นายมานพ บัวทอง

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายชาย วัฒนสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

กรรมการตรวจสอบ

ดร.อดุลย์ เลาหพล

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกานต์ พูลเกษร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกานต์ พูลเกษร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.อดุลย์ เลาหพล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.รุจชรินทร์ ทองใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมานพ บัวทอง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต

ประธานกรรมการบริหาร

นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการบริหาร

นางวิชดา นิติภักดิ์

กรรมการบริหาร

ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

กรรมการบริหาร

ดร.รุจชรินทร์ ทองใหญ่

กรรมการบริหาร

นายมานพ บัวทอง

กรรมการบริหาร

©2022 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x