Type Location Start From To
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดให้ข้อมูล ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ และโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าทำงาน

ตำแหน่งที่ต้องการ :  *
เงินเดือนที่ต้องการ : บาท*
 
 
อัพโหลดไฟล์รูปภาพ ขนาด 100x120 pixel (.gif , .jpg , .jpeg ) ไฟล์ไม่เกิน 50 kb.
 
ข้อมูลส่วนตัว
 
 
เลขที่บัตรประชาชน :   *        
ออกให้ ณ อำเภอ :     จังหวัด :  
วันที่ออกบัตร :   - -   วันหมดอายุ :   - -
ชื่อ-นามสกุล :   *   ชื่อเล่น :  
Name - Lastname :     Email :   *
วัน/เดือน/ปี เกิด :   - - *   สถานที่เกิด :  
อายุ :   ปี*   เพศ :   หญิง ชาย
ส่วนสูง :   เซนติเมตร   น้ำหนัก :   กิโลกรัม
สัญชาติ :     ศาสนา :  
สถานภาพทางการทหาร : ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ได้รับการยกเว้น
       
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
โทรศัพท์ (บ้าน, มือถือ) :   *   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  
ภูมิลำเนาเดิม :
สถานภาพ :  
ชื่อคู่สมรส :     อาชีพคู่สมรส :  
จำนวนบุตร :   คนชาย : คน หญิง : คน
ชื่อบิดา :   มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
อาชีพ :  
ชื่อมารดา :   มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
อาชีพ :  
 
ประวัติทางการศึกษา
 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จ วุฒิการศึกษา สาขา คะแนนเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย / ปวช.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อื่นๆ
 
ประวัติการทำงาน
 
ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง วัน /เดือน/ปี
เริ่มทำงาน-สิ้นสุดงาน
เงินเดือน (บาท) สาเหตุที่ออก
-
-
-
-
-
-
 
ประวัติการฝึกอบรม
 
สถาบัน/ที่ตั้ง หลักสูตร / ผลงาน / กิจกรรม ระยะเวลา สถานะ/รางวัล
 
ความสามารถพิเศษและอื่นๆ
 
ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
 
พิมพ์ดีด :   ไทย : คำ/นาที อังกฤษ : คำ/นาที
ใบขับขี่ :   รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถอื่นๆ
ยานพาหนะ :   รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถอื่นๆ
โปรแกรม computer :  
ความสามารถอื่นๆเกี่ยวกับงาน :  
บุคคลที่อ้างอิงได้ :  
บริษัท-ตำแหน่ง :  
เบอร์ติดต่อ :  
สาเหตุที่สมัครเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ :   *
ท่านทราบข่าวสมัครงานจากแหล่งใด :  
การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด :   ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง
 
 
บรรยายความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้การทำงานในตำแหน่งที่สมัครมีประสิทธิภาพ
 
*
 
หากบริษัทตกลงรับท่านเข้าทำงานท่านจะเริ่มงานได้ภายใน วัน หลังจากได้รับแจ้งจากทางบริษัท*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x