ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 

ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือแสดงความคิดเห็น และแจ้งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงการบริหารจัดการและการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์

  • ระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง
  • - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  • - เลขานุการบริษัท

ตามด้วยที่อยู่ :

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1901 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล์

เว็บไซต์

hrkcproperty@hotmail.com http://www.kcproperty.co.th/contactus.html

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสทุกกรณี โดยผู้ทำการร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้เป็นพยานหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับการร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนจากบริษัท โดยบริษัทจะปกป้องข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถระบุตัวของผู้ร้องเรียน หรือผู้เกี่ยวข้องได้ บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ บริษัทจะไม่ทำการลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ